Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten

Het Krijgsmachtbisdom onder leiding van de Krijgsmachtbisschop Mgr. de Jong.

Diverse namen lopen door elkaar: Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten; Militair Ordinariaat; Bisdom voor de Krijgsmacht; Krijgsmachtbisdom. Deze namen staan allemaal voor dezelfde organisatie, die u door deze webpagina's beter kunt leren kennen, U kunt informatie vinden wie we zijn, wat we doen en zeggen. Ook reiken we u verwijzingen aan naar documenten en webpagina's. Wanneer u meer wilt weten over het Ordinariaat, of ons wilt ondersteunen door financiën of vrijwilligersuren, dan kunt u dit kenbaar maken op het mailadres info@bisdom-krijgsmacht.nl .  Uw gebed wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld. 

Voor de functies van aalmoezenier / RK-Geestelijk verzorger worden geen vacatures geplaatst: er is een permanente mogelijkheid tot open sollicitatie bij de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier. Wie wil solliciteren als RK Geestelijk Verzorger bij Defensie vindt informatie en contactgegevens op de website van de RK-GV.

2023 07 29 In memoriam Fred van Iersel.pdf

In memoriam Fred van Iersel

In bijgaande brief deelt onze krijgsmachtbisschop mgr. de Jong zijn persoonlijke herinneringen aan Fred van Iersel en duidt, hoe hij van grote betekenis is geweest.

Wij wensen zijn nabestaanden en dierbaren veel kracht en bidden, dat hij rust in vrede.

(De uitvaart zal plaatsvinden in de kring van familie en genodigden).

Bisschop in Vilnius

Zowel de Krijgsmachtbisschoppen als de NATO zijn deze week in Vilnius - Litouwen. Mgr. de Jong vertegenwoordigt Nederland en doet verslag van een indrukwekkende reis. 

(Klik hiernaast om zijn verslag te lezen)

2023 07 12 verslag vilnius.pdf

Aalmoezeniers gezocht

Binnen de dienst RK-GV van Defensie zijn enkele vacatures. Geïnteresseerden kunnen een open sollicitatie sturen: meer informatie is te vinden op de Website van de RK-GV van Defensie, waar de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Thöni een en ander toelicht.

Digitale nieuwsbrief online

Periodiek verschijnt een digitale nieuwsbrief van het Ordinariaat. Middels de knop op de balk bovenaan kunt u zich hierop abonneren.  

Ook zonder abonnement kunt u de nieuwsbrief lezen en wel via deze link die u brengt naar de weergave op Laposta.

Mgr. de Jong 40 jaar priester

De krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong viert op Eerste Pinksterdag zijn robijnen priesterjubileum. Het is dan op de dag af 40 jaar geleden dat hij tot priester werd gewijd. Mgr. De Jong viert het feest zondag 28 mei met een eucharistieviering om 9.00 uur in de Petrus’ Bandenkerk in Heer-Maastricht, waar hij ook pastoor is.

Aansluitend aan de Mis trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie door Heer. Na de processie is er tijdens een receptie gelegenheid de jubilaris te feliciteren. De bisschop heeft er bewust voor gekozen om zijn robijnen priesterfeest in zijn eigen parochie te vieren. Begin volgend jaar is het 25 jaar geleden dat hij tot bisschop werd gewijd. Het is de bedoeling om dit jubileum met het bisdom te vieren.

Het programma op Pinksterzondag:

Voor meer achtergronden zie ook de website van het dekenaat Maastricht en de nieuwsbrief van het Ordinariaat.

Vier de kruisweg digitaal mee met AMI

Door de AMI is een internationale digitale kruisweg gemaakt, zodat iedereen waar ook ter wereld stil kan staan bij deze bijzondere dagen en wat ze ons nu te zeggen hebben. U kunt deze kruisweg bekijken via youtube.

17 maart Gebedsdag voor de vrede in de Oekraïne


Op vrijdag 17 maart om 9 uur viede mgr. de Jong als krijgsmachtbisschop de H. Mis vieren in de Munsterkerk in Roermond voor de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne en de vrede in dit land. Hij gaf daarmee gehoor aan de oproep tot een gebedsestafette van de Commissie van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). De estafette is op 22 februari van start gegaan in Albanië en op 17 maart was Nederland aan de beurt.


De oorlog heeft een grote impact op ons allemaal, zeer zeker leeft dit bijzonder bij de Nederlandse militairen. Een groep van hen ervaart dit zelfs zeer nadrukkelijk doordat zij in Engeland Oekraïense soldaten trainen.


Voor een terugblik op deze bijzondere samenkomst en een mooie fotorapportage, zie de website van het parochiecluster in Roermond.

Militaire Lourdes Bedevaart

De inschrijving voor deelname aan de 63e Internationale Militaire Lourdes Bedevaart is geopend. Van 12 tot en met 14 mei 2023 zullen er ook uit Nederland weer militairen, oud-militairen en burgermedewerkers van Defensie deelnemen aan dit bijzondere evenement.

De informatie op de website is dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Dit om potentiële nieuwe deelnemers aan de Militaire Lourdes Bedevaart meer “beeld en geluid” te geven bij de diverse programmaonderdelen. In korte sfeerimpressies valt te lezen over de inhoud en het verloop van de verschillende activiteiten. Kijk eens op de site achter deze link. Welkom!

2023 synode continentale fase.pdf

Synode continentale fase

Bij de continentale fase van de Synode zal aalmoezenier Dr. Bart van Dijk van ons Ordinariaat digitaal deelnemen. Onder zijn leiding werd bijgaande reactie samengesteld, met de input van leden van de eerdere werkgroep.

Wij wensen hem en alle deelnemers zegenrijke bijeenkomsten toe!

Herdenking emeritus paus Benedictus XVI

Op 4 januari herdacht het bisdom Haarlem-Amsterdam samen met ons Ordinariaat emeritus paus Benedictus XVI. 

Deze H. Mis kan worden teruggezien op Youtube van NicolaasTV, De preek werd gehouden door onze bisschop mgr. de Jong, tekst van lezingen en preek vindt u hiernaast.

2023 01 04 Preek Amsterdam bij herdenking Paus Benedictus XVI.pdf
2022 12 31 Bericht bij het overlijden van Emeritus Paus Benedictus XVI.pdf

In memoriam Emeritus Paus Bendictus XVI

Vandaag overleed Emeritus Paus Benedictus XVI. In een brief staat de Krijgsmachtbisschop mgr. de Jong stil bij zijn leven en zijn sterven.

(klik hiernaast om de brief te lezen)

NKT organiseert enquête

Geachte lezer, militair of burger, werkzaam bij het Ministerie van Defensie, 

Graag vragen wij, namens het Bestuurscollege Militair Ordinariaat (BCMO), de besturen van de drie steunorganisaties van het Militair Ordinariaat: de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT), de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart (SMLB), de Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen (SKVM) en de Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie, uw aandacht voor het volgende. 

Door de invoering van de Wet op de Privacy, ook wel bekend als AVG, zijn de mogelijkheden om als Rooms-Katholieke gemeenschap binnen Defensie met elkaar in contact te komen in de loop van de jaren afgenomen. Wij krijgen regelmatig signalen dat mensen dit jammer vinden. 

Via deze enquête willen wij proberen om het onderlinge contact te verstevigen. Wij hopen dat u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Dat kan eenvoudig door op deze link te klikken.

Alvast hartelijk dank voor de moeite, 

met welgemeende groet, 

N. Swinkels- van de Vorst

Terugblik Ad Limina

Voor Katholiek Leven blikt onze krijgsmachtbisschop mgr. de Jong terug op het Ad Liminabezoek in Rome.

Mgr. de Jong naar Rome

Op 7 november is in Rome het Ad Liminabezoek van de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen begonnen. Daarbij is Mgr. de Jong in dubbele hoedanigheid aanwezig: allereerst als Krijgsmachtbsschop (officieel: Apostolisch Administrator van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten), maar ook als hulpbisschop van het Bisdom Roermond.

Op de website van de Kerkprovincie kunt u meer vinden over dit bezoek. Ook houden het Nederlands Dagblad en het Katholiek Nieuwsblad gezamenlijk een liveblog bij.

Bidden wij om zegen over het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen in Rome, hun ontmoeting met de paus en zijn medewerkers. Om eenheid in de wereldwijde gemeenschap van de Kerk. Om goede vruchten van geloof, hoop en liefde door de kracht en inspiratie van de Heilige Geest.

14 September dag van gebed voor vrede in Oekraïne

Alle Nederlandse bisdommen volgen de oproep van de De Raad voor de Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) om 14 september bijzonder te bidden voor de vrede in de Oekraïne. 

Voor ons Ordinariaat is het kort dag om iets specifieks te organiseren, maar wij willen deze gebedsdag wel bijzonder bij iedereen aanbevelen omdat dit ons allemaal bijzonder raakt. Mocht het mogelijk zijn om lokaal iets te organiseren, bijvoorbeeld in een kapel of stilteplek van een kazerne, dan zou dit heel bijzonder zijn: maar wij juichen het ook van harte toe wanneer aalmoezeniers en militairen juist de verbinding zoeken met de bestaande initiatieven en daarbij present te zijn. Een overzicht daarvan is te vinden op de website van de kerkprovincie: https://www.rkkerk.nl/14-september-dag-van-gebed-voor-vrede-in-oekraine-met-gebedsmomenten-in-alle-bisdommen/  

Mgr. de Jong zal deelnemen aan de aanbidding en het gebed in de parochie Scharn-Maastricht, waar hij pastoor is; dat zal zijn van 18.00 - 19.00 uur. Ook daarbij is iedereen natuurlijk van harte welkom.

In gebed verbonden!

Terugblik bezoek mgr. de Jong aan Curaçao. 

Van 8 t/m 12 juli bezocht mgr. de Jong Curaçao. Een indrukwekkende reis, waarvan u hieronder een fotocollage ziet en een impressie van de aalmoezenier van Schalkwijk, die hem ontving.

220712 beknopt verslag werkbezoek Mgr. aan Curacao.pdf

Mgr. Woolderink herbenoemd als Vicaris-Generaal

Door de krijgsmachtbisschop Mhr. Everard De Jong is mgr. Woolderink herbenoemd tot vicaris-generaal van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten. Hij verricht zijn werkzaamheden naast zijn diverse andere taken, waarbij zijn eerste verantwoordelijkheid zijn pastoorsambt in de parochie te Almelo is.

Mgr. Woolderink is priester van het Aartsbisdom Utrecht. Recent was hij 25 jaar in diverse functies verbonden met de Aalmoezeniers bij Defensie. Afgelopen vrijdag vierde hij zijn 70e verjaardag.

Wij danken hem voor zijn inzet en wensen hem van harte proficiat en veel zegen! 

Rapport synodaal proces

Zoals de andere bisdommen heeft ook het Ordinariaat het eindrapport van het Synodaal Proces openbaar gemaakt. Klik rechts op het rapport om het te openen.

Er zijn mooie gedachten verzameld en in dit rapport op papier gezet. Het gevaar bestaat om te denken dat dit rapport het einde van een proces is. Dat zeker niet! Feitelijk begint het proces nu pas. Om samen met elkaar – Geestelijk Verzorgers én militairen, gelovigen en niet-gelovigen – op weg te gaan. Moge de vrucht van de eerste inventarisatie een aanzet geven voor een continu proces van ontmoeten en luisteren. En moge de heilige Geest ons hiertoe blijven inspireren en richting wijzen.

Synodaal Proces Eindrapport Militair Ordinariaat

Diakenwijding Niek Nijhuis

Op zaterdag 30 april werd aalmoezenier Niek Nijhuis in de kathedraal van Groningen door mgr, van den Hout tot diaken gewijd, in aanwezigheid van de krijgsmachtbisschop mgr. de Jong.

De wijding kan worden teruggekeken via Youtube, rechts van deze tekst (vanaf 1:44:55).

Wij wensen Niek van harte proficiat en veel zegen over zijn diakonale werk!

Oekraïne

Ook wij leven mee met hen, die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. Onze aandacht en gebeden gaan uit naar alle slachtoffers, alle vluchtelingen en naar iedereen die op welke manier dan ook door dit conflict wordt getroffen.

De gezamenlijke bisschoppen van Nederland, onder wie de Krijsgmachtbisschop mgr. de Jong, vragen aandacht voor concrete hulp en voor gebed.

In zijn hoedanigheden van Krijgsmachtbisschop en hulpbisschop van Roermond zal mgr. de Jong op 25 maart om 17 uur deelnemen aan het gebed in de kathedraal van Roermond. Voor meer informatie zie de website van het Bisdom Roermond. Iedereen is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn of om zich in persoonlijk gebed te verbinden.

Vier Kerstmis

In de serie "vier Kerstmis" spreken de Nederlandse bisschoppen ons toe. De krijgsmachtbisschop mgr. de Jong spreekt over Kerst als "een geweldig samenzijn"

Onderscheiding Zuijdwijk

Bij gelegenheid van zijn afscheid als kanselier-econoom van het Ordinariaat van de Nederlandse Strijdkrachten werd dhr. Hans Zuijdwijk onderscheiden als Commandeur in de Orde van Sint Gregorius de Grote. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van de krijgsmachtbisschop mgr. de Jong bij gelegenheid van de korpsdagen van de Aalmoezeniers bij Defensie.

Requiem in Best

Op 6 november vond de jaarlijkse Requiemviering plaats in Best, georganiseerd door het Nationaal Katholiek Thuisfront

Radio 1: aalmoezenier Spies

De ontwikkelingen in Afghanistan hebben grote impact op de veteranen. Beluister hier het interview met aalmoezenier Spies

In de serie www.vierpasen.nl staan alle Nederlandse bisschoppen stil bij de Goede Week en Pasen. Op Stille Zaterdag is het de beurt aan onze krijgsmachtbisschop.

Zalig Pasen voor iedereen!

2021 03 woord bisschop.pdf

Deel van de interne RKGV-nieuwsbrief met een woord van onze bisschop over Vasten

Op 24 februari bezocht de bisschop Mgr. de Jong het centrum Beukbergen,  Hij werd hartelijke ontvangen door de directeur en de HDO, die hem informeerden over het reilen en zeilen van Beukbergen en de werkzaamheden van de GV'ers van de diverse denominaties.

2021 02 17 Goede Vrijdagviering voor veteranen in Roermond.pdf

Viering Goede Vrijdag afgelast

De bisschop bezocht op 10 februari de KMar in Apeldoorn

Wij condoleren het Militair Ordinariaat van Spanje met het overlijden van hun krijgsmachtbisschop Juan del Río Martín aan het Coronavirus.

Intro van het  geloofsgesprek met HKA J.P. Thöni. Voor het hele gesprek zie de site van de NPO