Wie zijn wij?

Per 1 juni 2020 is mgr. Punt (links) opgevolgd door mgr. de Jong (rechts) als krijgsmachtbisschop.

In het bestuur wordt hij bijgestaan door de vicaris-generaal,
de Hoofdkrijgmachtaalmoezenier en de kanslier-econoom

Het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten is een niet-gebiedsgebonden Roooms Katholiek bisdom, ten dienste van:

  1. Gelovigen, die als dienstplichtige of als beroepsmilitair in de krijgsmacht verblijven waar zij zich ook bevinden;

  2. Zij die tot het gezin van een militair behoren met name echtgenote (-noot ), kinderen en al diegene die ofschoon zelfstandig, in het huis van een militair en zijn gezin verblijven;

  3. Buitenlandse militairen in Nederland, tenzij zij ter plaatse de beschikking hebben over en eigen Geestelijk Verzorger;

  4. Burger personeel dat in militaire complexen woonachtig is, en hun gezinnen;

  5. Burgers, opgenomen in militaire hospitalen en tehuizen;

  6. Burgerpersoneel dat ten behoeve van de krijgsmacht in het buitenland werkzaam en woonachtig is, en hun gezinnen.

Wapen Ordinariaat


Wapen Mgr. de Jong


Juridisch kader

Kerkelijk Recht

In 1986 werd de Apostolische Constitutie Spirituali Militum Curae afgekondigd om de zielzorg voor de Rooms Katholieke militairen wereldwijd hetzelfde te regelen. Daarmee werd in Nederland, zoals in andere landen, de basis gelegd voor een apart Ordinariaat of Bisdom, dat specifiek de zorg zou hebben voor de hierboven weergegeven doelgroepen.

Aan dit bisdom gaven achtereenvolgens de bisschoppen Mgr. Bär OSB en Mgr. Punt leiding, naast hun werkzaamheden voor resp. het bisdom Rotterdam en het bisdom Haarlem-Amsterdam. Sinds 1 juni 2020 is mgr. de Jong de krijgsmachtbisschop, naast zijn werkzaamheden als hulpbisschop van het bisdom Roermond en pastoor van parochies in Maastricht.

De meeste kerkrechtelijke documenten die voor bisdommen gelden, zijn op dezelfde manier van kracht voor het Militair Ordinariaat. Tussen deze documenten staat ook de nota "herkenbaar en betrouwbaar pastoraat", die specifiek kader geeft aan het militair pastoraat. In deze nota is als bijlage ook een ofiicieuze vertaling van de Apostolische Constitutie opgenomen.

De RK-geestelijk verzorgers binnen defensie zijn in kerkrechtelijke zin medewerkers van de bisschop en als zodanig gehouden aan de bepalingen, die ook voor alle andere priesters, diakens en pastoraal werkers in Nederland gelden, zoals bv de gedragscode pastoraat.

Burgerlijk recht

De RK-geestelijk verzorgers werken binnen de defensieorganisatie als burgers, maar met een uniform. Zij dragen geen militaire rang, maar zijn in-rang-gelijkgesteld met een officier, van kapitein (startend, jonger dan 35 jaar) tot kolonel (de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier). Net zoals de geestelijk verzorgers van zes andere zendende instanties (zie de website van de dienst Geestelijke Verzorging) vallen zij gedeeltelijk onder het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie en gedeeltelijk onder het Algemeen Militair Ambtenarenreglement. Voor de militairen en de burgermedewerkers van defensie zijn zij een vrijplaats: alles wat wordt besproken is vertrouwelijk en komt niet in een dossier.